مسئولین

رئیس مرکز: دکتر سید یعقوب زراعت کیش

جانشین: دکتر محسن رستمی مال خلیفه